Prawa pacjenta

Prawa pacjenta 2017-08-01T05:37:48+02:00

Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  PROMIEŃ zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – PROMIEŃ pacjent ma prawo do:

 1. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 2. Natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności – art. 7.
 3. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń – art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,
 4. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym art. 9 ust. 1 i art. 10,
 5. Informacji o swoim stanie zdrowia – art. 19 ust. 1 pkt 2,
 6. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji – art. 19 ust. 1 pkt 3,
 7. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych – art. 19 ust. 1 pkt 4,
 8. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana – art. 18 ust. 3 pkt 1,
 9. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby – art. 18 ust. 2,
 10. Dostępu do informacji o prawach pacjenta – art. 19 ust. 6.
 11. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie – art. 19 ust. 3 pkt I,
 12. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz – art. 19 ust.3
 13. Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci – art. 20 ust. 2 i art. 26,
 14. Wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie – art. 22 ust. I i 3 oraz art. 26,
 15. Świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia- art. 28.
 16. Uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy – art.18,
 17. Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – art. 21 ust. 1 i 2,
 18. Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta – art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
 19. Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach – art. 23 ust. 3,
 20. Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów- art. 4 i art. 5 ust. 1-4, dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych – art. 9 ust. 1 pkt 7,
 21. Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy / biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą- art. 12 ust. 1
 22. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne – art. 13
 23. Pacjentom korzystającym z usług NZOZ PROMIEŃ przysługują również prawa określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PROMIEŃ ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika NZOZ PROMIEŃ.

x
Potrzebujesz więcej inforamcji?
Oddzwonimy do Ciebie!


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
  Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - NZOZ Promień zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałam(em) dobrowolnie.

   [recaptcha]