Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON 2019-02-08T10:40:07+02:00

Project Description

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON.

turnusy-rehabilitacyjneW styczniu 2014r rozszerzyliśmy dla Państwa naszą ofertę o turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe. Uzyskaliśmy wpis do rejestru Ośrodków (Nr OD/14/1/17) oraz Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych (nr OR/14/2/17), w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszt 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników i opiekunów korzystających z rehabilitacji wynosi 1600zł. W ramach turnusu proponujemy całodzienny program rehabilitacji (minimum 4 zabiegi fizjoterapeutycznych dziennie (przy braku przeciwwskazań) + 2 x gimnastyka).

Koszt dla opiekuna, nie korzystającego z rehabilitacji wynosi 900zł.
Turnus rozpoczyna się w niedzielę ( od godziny 12-tej), a kończy się w sobotę po południu.
Istnieje możliwość rezerwacji pokój 1-osobowego – koszt 1800zł za turnus 2-tygodniowy.

Koszt 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników  wynosi 1600zł.

Przyjmujemy pacjentów:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózku
 2. z chorobami neurologicznymi

TERMINY TURNUSÓW W 2019 r

 • 26.05-08.06.2019
 • 23.06-06.07.2019
 • 21.07-03.08.2019
 • 25.08-07.09.2019
 • 13.10-26.10.2019

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym można zamówić:

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni.

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które mają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

 1. W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” ( załącznik nr 1) oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna ( załącznik nr 2). Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawnościlub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
 2. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 4. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie – Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego(załącznik nr 3) . Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku z pkt.1. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
 5. Centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 1. Skierowanie na turnus zostanie przesłane pocztą na adres uczestnika.
 1. Po otrzymaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego należy niezwłocznie odesłać do Rejestracji NZOZ PROMIEŃ, Mariówka 1, 26-400 Przysucha następujące dokumenty:

– kserokopię „Orzeczenia o niepełnosprawności”,

– kserokopię wypełnionego przez lekarza „Wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”,

– wypełniony i podpisany druk: „Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego”

– oryginał druku „Informacji o wysokości przyznanego dofinansowania”

 1. Dokumenty, które należy zabrać ze sobą na turnus rehabilitacyjny

– wypełnioną „Informację o stanie zdrowia” i ”Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

– stale przyjmowane leki;

– dowód tożsamości;

– aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego;

– odzież sportową, kąpielową i nocną;

– przybory toaletowe oraz środki higieny osobistej.

Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy). Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) – osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia i osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb dofinansowanie może zostać obniżone o 20% powyższych kwot. Dofinansowanie może zostać podwyższone do 35% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba niepełnosprawna znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zwiększenie wysokości dofinansowania dla jej opiekuna jest możliwe wyłącznie w przypadku: pozostawania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub w przypadku, gdy koszt pobytu opiekuna finansuje osoba niepełnosprawna.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Numery wpisów do rejestru

NZOZ PROMIEŃ posiada wpis do rejestru ośrodków (Nr OD/14/1/17 ważny do 13 marca 2020r) uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych usprawniająco-rekreacyjnych osób niepełnosprawnych

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ,
 2. z chorobami neurologicznymi

NZOZ PROMIEŃ posiada również wpis do rejestru organizatorów turnusów organizacyjnych (Nr OR/14/2/17 ważny do 08 lutego 2020r) i jest uprawniony do organizowania turnusów usprawniająco – rekreacyjnych:

 1. dla grupy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 2. dla grupy osób niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi,

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w nowo wyremontowanym obiekcie z windą, w którym jest część noclegowa, przychodnie, gabinety zabiegowe, pełnoprofilowy zakład rehabilitacji, z jadalnią, świetlicami z internetem, kaplicą. Osoby zainteresowane mogą korzystać również z hipoterapii. Wygodne, słoneczne 1- 2 i 3 – osobowe pokoje, z pełnym węzłem sanitarnym, z łazienkami dostosowanymi również dla osób niepełnosprawnych, rozmieszczone są na 1 i 2 piętrze. Turnusy organizowane są przez cały rok. Ośrodek dysponuje parkingiem i alejkami spacerowymi, a obok znajduje się urokliwy park.

Uzupełnieniem programu pobytu na turnusie są atrakcyjne wycieczki.

 Cele turnusu

 1. Ogólna poprawa sprawności psychofizycznej.
 2. Poprawa sprawności poruszania się.
 3. Rozwijanie i realizacja zainteresowań i pasji.
 4. Rozwijanie motywacji do działania i umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
 5. Uczenie się nowych zachowań w różnych sytuacjach i poprawa kontaktów między uczestnikami
 6. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób sprawnych z osobami niepełnosprawnymi
 7. Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej.
 8. Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.
 9. Poznawanie historii i zwiedzanie ciekawych miejsc, zabytków, przyrody.

Metody rehabilitacji leczniczej:

 • elektroterapia
 • magnetoterapia,
 • ultradźwięki,
 • światłolecznictwo,
 • diatermia krótkofalowa,
 • laseroterapia,
 • krioterapia,
 • hydroterapia (masaż wirowy kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa)
 • balneoterapia ( kąpiele perełkowe, solankowe, leczenie borowiną),
 • masaż klasyczny, limfatyczny i Aqvavibron

 W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z turnusu rehabilitacyjnego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z terminami turnusów i dokonanie rezerwacji:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) od osoby na konto: Bank Pekao SA 16 1240 5729 1111 0010 3579 6755, nie później niż 14 dni po dokonaniu rezerwacji.

W polu „tytuł przelewu” należy wpisać: zaliczka, turnus rehabilitacyjny w terminie …, imię i nazwisko.

W dniu przyjazdu uczestnik dokonuje dopłaty (pomniejszonej o wysokość dofinansowania), rachunek otrzymuje po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

 Wpłacany zadatek podlega zwrotowi po potrąceniu opłat bankowych (pocztowych) związanych przelewem, jeżeli zgłoszenie rezygnacji następuje nie później niż 7 dni przed planowanym przyjazdem lub z powodu udokumentowanej przyczyny losowej. Rezygnacja uczestnika z pobytu w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu powoduje utratę zadatku w całości.

Uczestnik turnusu ma prawo do:

 1. Pełnego i nieskrępowanego wypoczynku przez cały okres trwania turnusu.
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o uczestniku.
 3. Profesjonalnej i uprzejmej obsługi ze strony pracowników NZOZ PROMIEŃ
 4. Żądania wykonywania wszelkich niezbędnych napraw wyposażenia pokoju podczas jego obecności, a w przypadku jego nieobecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

W przypadkach nadzwyczajnych NZOZ PROMIEŃ dokonuje niezbędnych napraw także bez uzyskania zgody uczestnika turnusu.

Uczestnik turnusu zobowiązany jest do:

 1. Zapoznania się z programem turnusu.
 2. Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie NZOZ PROMIEŃ
 3. Przestrzegania ciszy nocnej trwającej od 22.00 do 6.00.
 4. Zabezpieczenia się na własny koszt w leki, które musi przyjmować stale. Opiekunowie mają obowiązek pomagania swoim podopiecznym.
 5. Punktualnego stawiania się na posiłki, zabiegi lecznicze i zajęcia przeznaczone dla uczestników.
 6. Zgłaszanie kierownikowi turnusu konieczności opuszczenia w przypadkach losowych terenu NZOZ PROMIEŃ. Opuszczenie Ośrodka odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika.
 7. Szanowania powierzonego sprzętu i wyposażenia Ośrodka. Za dokonane zniszczenia odpowiada uczestnik turnusu, jeśli nastąpiły z jego winy lub jego opiekuna.
 8. Zgłaszania powstałych szkód, awarii i innych sytuacji nadzwyczajnych niezwłocznie po ich zaistnieniu.
 9. Nie używania na terenie Ośrodka: grzałek, żelazek, czajników i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażeniu pokoju.
 10. Dbania o czystość i porządek w pokoju w czasie trwania turnusu. Ośrodek zapewnia uczestnikom bezpłatnie sprzęt oraz środki techniczne w ilościach niezbędnych do utrzymania czystości.
 11. Zabezpieczenia we własnym zakresie pieniędzy i innych rzeczy stanowiących własność uczestnika. NZOZ nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.
 12. W czasie przebywania pacjenta w pokoju nie należy zamykać drzwi na klucz ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność szybkiego udzielenia pomocy lekarskiej w razie zasłabnięcia. Na czas nieobecności w pokoju należy zamykać okna oraz drzwi na klucz.

Życzymy miłego pobytu.

Ramowy program turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego

 • Godz. 7:00 – pobudka
 • Godz. 7:00 – 8:00 – toaleta poranna
 • Godz. 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • Godz. 9:00 – 10:00 – zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Godz. 10:00- 12:00 – zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Godz.12:00 – 13:00 – zabiegi fizjoterapeutyczne
 • Godz. 13:00 – 14:00 – obiad
 • Godz. 14:00 – 15:30 – zajęcia kulturalno – oświatowe
 • Godz. 15:30 – 16:30 – zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Godz. 16:30 – 17:00 – zabiegi fizjoterapeutyczne
 • Godz. 17:00 – 18:00 – czas wolny (możliwość uczestniczenie we Mszy Świętej – dla chętnych)
 • Godz. 18:00 – 19:00 – kolacja
 • Godz. 19:00 – 20:30 – zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Od. godz. 20:30 – toaleta wieczorna, czas na odpoczynek
 • Od godz. 22:00 do 6:00 – cisza nocna

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – załącznik nr 1

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – załącznik nr 2

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego – załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA – załącznik nr 4

x
Potrzebujesz więcej inforamcji?
Oddzwonimy do Ciebie!


Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - NZOZ Promień zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałam(em) dobrowolnie.

[recaptcha]